NARCISSISME OG GRÆNSEPSYKOTISKE TILSTANDE (Bo Møhl)

 

NARCISSISTISKE PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER, karakteristika:

 

1. Svingende selvfølelse:

            Almagt og ufejlbarlighed >< afmagt, skam, mindreværd og selvhad.

2. Stor sårbarhed over for kritik.

3. Følelse af tomhed, manglende livslyst og meningsløshed. Oplevelse

            af diffust savn, rastløshed og manglende engagement. Resulterer ofte

            i en stadig jagt efter stimulanser og lystoplevelser.

4. Hypokonder-klager. Panisk angst for fysisk forfald og for at blive gammel.

5. Umætteligt behov for andres opmærksomhed og beundring. Stor sensivitet

            for andres meninger og reaktioner, hvilket står i kontrast til en

            påfaldende mangel på dyb interesse og indføling i andre.

6. Et forstyrret forhold til andre mennesker. Andre msk. opfattes som

            rekvisitter i den narcissistiske persons iscenesættelse af sit liv.

            Forholdet til andre veksler mellem urealistisk idealisering og voldsom

            devaluering.

7. Angst for afhængighed. Den narcissistiske personlighed har behov for

            andres kærlighed og beundring for at blive bekræftet, men huser dyb

            angst for at blive afhængig og derved usætte sig for faren for at

            kunne blive svigtet.

8. Tilstedeværelsen af uforarbejdet misundelse, jalousi og vrede over for

            andre, som besidder noget, individet selv mangler.

9. Hyppigt ses seksuelle forstyrrelser. Seksuallivet er ofte tilsyneladende

            rigt med flere skiftende partnere, men i virkeligheden er det mangel-

            fuldt, fordi evnen til egentlig seksuel tilfredsstillelse og dybere

            kontakt til andre er mangelfuld. Dette hænger sammen med, at den

            narcissistiske personlighed reagerer med angst på alt, som truer

            kontrollen over det svage jeg. Det seksuelle samvær bliver oftere

            en aspontan præstationsorienteret affære med henblik på at stabilisere

            selvfølelsen.

10.Usikker identitetsfølelse p.g.a. splitting og projektiv identifikation.

 

 

 

GRÆNSEPSYKOSERNE, karakteristika:

 

1. Usikkert selvbillede og identitetsfølelse. Ofte en kronisk følelse af

            indre tomhed og livslede.

2. Primitivt, skrøbeligt forsvar centreret omkring splitting, benægten

            og projektiv identifikation.

3. Letvakt angst, svigtende impulskontrol og svigtende evne til sublimering.

4. Paranoide og hypokondre forestillinger.

5. Voldsomme humørsvingninger og letvakt aggressionsberedskab. Aggressionen

            er ofte den dominerende følelse.

6. Mikropsykotiske episoder.

7. Forholdet til andre er præget af kontakt-ambivalens. Er vedkommende for

            "langt" fra den anden, giver det et følelse af tomhed og forladthed.

            Bliver forholdet for tæt, udløses angst.

8. Orale reaktionsformer (stof- og alkoholmisbrug, bulimi, anorexi).

9. Ofte ses usikker kønsidentitet, afvigende seksuelle fantasier og behov,

            der kan virke skræmmende på pt. Ikke sjældent ses sammenblanding af

            orale, anale og genitale fantasier farvet af sadomasochistiske træk.

10.Diskrete tankeforstyrrelser, vaghed i tænkningen og en snørklet, privat

            sprogbrug, der kan være svær at opdage.

 

 

 

 

PSYKODYNAMIK VED NARCISSISTISKE PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER OG GRÆNSEPSYKOSER:

 

1) Symbiotisk fase: barnets behov tilfredsstilles, og det udvikler en grandios selvfølelse.

 

2) Separations-individuationsfasen: 5 mdr.-3 år (Mahler)

            Moderen reagerer med empati                 Moderen reagerer afvisende i gentilnærmelsesfasen (16-24 mdr):

=> barnet internaliserer moderens           => barnet oplever, at det er farligt at bevæge sig ud i verden.

omsorgsfunktion i form af overgangs-       => separationsangsten kan ikke bæres.

            objekt.                                                  => barnet regredierer (klynger sig til det grandiose selv)

                                                                                    og personligheden spaltes.

 

                                                                                                                                                                                   

 

3)                                             Grandiose selv:                                    Realitetsorient.del:

                                                Kan ikke realiseres                                Kan ikke korrigere

                                                =>afmagtsfølelse                                   det fraspaltede

                                                =>stræben efter be-                               grandiose selv.

                                                kræftelse fra omverden.